ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 50 งบfดำเนินงาน กิจกรรมชับเคลื่อนและสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนดังแนบ
[ 15 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 49 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 49 งบลงทุน รายการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนวัดสมอแขฯ บ้านท่านางงาม วัดวังเป็ด บ้านหล่ายขานาง
[ 10 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 21 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 48 งบลงทุน รายการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านตระแบกงาม/วัดศรีวิสุทธาราม/วัดแสงดาว/อนุบาลพิษณุโลก
[ 09 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 18 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 46 งบดำเนินงาน เครือข่ายต้นแบบสนามเด็ก โรงเรียนบ้านปลักแรด
[ 09 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 8 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 47 งบดำเนินงาน การจัดการเรียนการสอน BBL โรงเรียนนิคมบางระกำ2/บ้านพลายชุมพล/บ้านหนองนาดงกวาง
[ 09 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 11 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 43 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความเข้มแข็ง โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ วัดศรีวิสุทธาราม
[ 03 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 12 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 44 งบดำเนินงาน พัฒนาหน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โรงเรียนตามแนบ
[ 03 สิงหาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 22 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 38 งบดำเนินงาน โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนวัดศรีรัตาราม บ้านหนองไผ่ วัดบ้านไร่ วัดตาปะขาวหาย บ้านหนองตะเคียน บ้านตะแบกงาม วัดบึงพระ บ้านคุยยาง วัดแหลมเจดีย์
[ 26 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 21 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 39 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล โรงเรียนวัดกรับพวง บ้านกร่างฯ วัดยางฯ วัดยางเอนฯ บ้านบึงกระดาน วัดปรือกระเทียม ชุมชนที่ 11 สุวรรณประดิษฐ์ วัดสระโคล่ วัดบางทรายฯ วัดโป่งหม
[ 26 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 18 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 40 งบดำเนินงาน จัดซื้อหนังสือห้องสมุด โรงเรียนวัดหนองอ้อ บ้านกรุงกรัก บ้านบางแก้ว วัดทุ่ชา บ้านตระแบกงาม วัดโพธิ์งาม บ้านหนองแขม วัดวังอิทก บ้านคลองน้ำเย็น คลองวัดไร่
[ 26 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 16 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 41 งบดำเนินงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียน โรงเรียนดังแนบ
[ 26 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 22 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 36 งบดำเนินงาน กิจกรรมยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โรงเรียน วัดแสงดาว วัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม บ้านหนองกรับ บ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดแหลมเจดีย์
[ 25 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 10 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 37 งบดำเนินงาน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โรงเรียนวัดบ้านไร่ นิคมบางระกำ2 บ้านหินลาด บ้านบัวจันทร์ นิคมบางระกำ4 บ้านหนองแขม บ้านหนองตะเคียน
[ 25 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 8 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 35 งบดำเนินงาน กิจการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ
[ 25 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 7 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 34 งบดำเนินงาน กิจกรรมการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
[ 25 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 5 ]
การชำระหนี้ค่าไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
[ 24 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 17 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 33 งบดำเนินงาน โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
[ 11 กรกฏาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 53 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 31 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการนำรูปแบบเพื่อส่งเสริมการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนไปทอลองใช้ โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) บางระกำ
[ 28 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 21 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 30 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
[ 28 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 64 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 28 งบดำเนินงาน คนดีของแผ่นดินโรงเรียนดับแนบ
[ 16 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 59 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 27 งบดำเนินงาน เสริมสร้างศุกยภาพคน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ่าการบุญ
[ 16 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 17 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 26 งบดำเนินงาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดยางเอน วัดจันทร์ตะวันตก วัดตาปะขาวหาย วัดหนองนาดงกวาง วัดยางแขวนอู่
[ 16 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 18 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 25 งบดำเนินงาน สนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โรงเรียนดังแนบ
[ 31 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 80 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 24 งบดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8,บ้านหนองกุลา
[ 29 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 22 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 23 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนดังแนบ
[ 29 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 66 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
 


 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม