ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 28 งบดำเนินงาน คนดีของแผ่นดินโรงเรียนดับแนบ
[ 16 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 21 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 27 งบดำเนินงาน เสริมสร้างศุกยภาพคน โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก จ่าการบุญ
[ 16 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 5 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 26 งบดำเนินงาน ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนวัดยางเอน วัดจันทร์ตะวันตก วัดตาปะขาวหาย วัดหนองนาดงกวาง วัดยางแขวนอู่
[ 16 มิถุนายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 6 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 25 งบดำเนินงาน สนับสนุนให้เด็กพิการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โรงเรียนดังแนบ
[ 31 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 42 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 24 งบดำเนินงาน เพื่อนำไปพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพของนักเรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา8,บ้านหนองกุลา
[ 29 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 12 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 23 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560โรงเรียนดังแนบ
[ 29 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 36 ]
ซ้อมความเข้าใจในการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการการสภานศึกษาขั้นพื้นฐาน
[ 25 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 36 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 22 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุม โรงเรียนดังแนบ
[ 04 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 88 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 21 งบดำเนินงาน โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านปลักแรด
[ 04 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 19 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 20 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน โรงเรียนบางระกำ
[ 26 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 30 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 19 งบดำเนินงาน ค่าใชข้จ่ายในการจัดเวที โรงเรียนจ่าการบุญ,/อนุบาลพิษณุโลก
[ 26 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 25 ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม2560
[ 20 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 67 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 18 งบดำเนินงาน โครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านคลองเตย บ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดบ้างดง
[ 19 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 29 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 17 งบดำเนินงาน โครงการ โรงเรียนดังแนบ
[ 12 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 72 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 16 งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จิยธรรม และธรรมาภิบาล โรงเรียนวัดยางเอน บ้านพันเสา บ้านหนองกุลา บ้านตะโม่ประชาสรรค์
[ 12 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 31 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 15 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนวัดทุ่งชา,วัดศรีวนาราม,วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
[ 07 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 73 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต
[ 24 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 137 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 13 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการโรงเรียนดังแนบ
[ 18 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 153 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 12 งบดำเนินงาน เป็นค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพ รับ -ส่งนักเรียน โรงเรียนดังแนบ
[ 10 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 118 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 11 งบดำเนินงาน เป็นรางวัลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนวัดแตน
[ 10 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 74 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 10 งบลุงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนดังแนบ [ รายละเอียด ]
[ 09 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 297 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 9 งบลุงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนดังแนบ [ รายละเอียด ]
[ 24 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 411 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8 งบลุงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดังแนบ
[ 23 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 638 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7 งบลุงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดังแนบ
[ 22 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 307 ]
การส่งมอบพัสดุ
[ 22 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 117 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 


 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม