ระบบดูแลจัดการบริหารข้อมูล
วิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานงบ 60
 
 
 
 
 
ข่าวทั้งหมดของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  
:: แจ้งข่าวจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ::
 
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 22 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการประชุม โรงเรียนดังแนบ
[ 04 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 42 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 21 งบดำเนินงาน โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ โรงเรียนบ้านปลักแรด
[ 04 พฤษภาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 12 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 20 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน โรงเรียนบางระกำ
[ 26 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 21 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 19 งบดำเนินงาน ค่าใชข้จ่ายในการจัดเวที โรงเรียนจ่าการบุญ,/อนุบาลพิษณุโลก
[ 26 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 18 ]
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเดือนมีนาคม2560
[ 20 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 54 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 18 งบดำเนินงาน โครงการ ว่ายน้ำเพื่อชีวิต โรงเรียนบ้านคลองเตย บ้านตะโม่ประชาสรรค์ วัดบ้างดง
[ 19 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 21 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 17 งบดำเนินงาน โครงการ โรงเรียนดังแนบ
[ 12 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 58 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 16 งบดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จิยธรรม และธรรมาภิบาล โรงเรียนวัดยางเอน บ้านพันเสา บ้านหนองกุลา บ้านตะโม่ประชาสรรค์
[ 12 เมษายน 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 26 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 15 งบดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนดีประจำตำบลโรงเรียนวัดทุ่งชา,วัดศรีวนาราม,วัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์)
[ 07 มีนาคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 69 ]
แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องประชาสัมพันธ์การยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต
[ 24 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 131 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 13 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการโรงเรียนดังแนบ
[ 18 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 149 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 12 งบดำเนินงาน เป็นค่าพาหนะรับ -ส่งนักเรียน และค่าบริหารจัดการรถปิคอัพ รับ -ส่งนักเรียน โรงเรียนดังแนบ
[ 10 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 114 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 11 งบดำเนินงาน เป็นรางวัลสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศโรงเรียนวัดแตน
[ 10 มกราคม 2560 ] คนอ่านทั้งหมด [ 66 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 10 งบลุงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนดังแนบ [ รายละเอียด ]
[ 09 ธันวาคม 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 281 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 9 งบลุงทุน ค่าครุภัณฑ์ โรงเรียนดังแนบ [ รายละเอียด ]
[ 24 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 398 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 8 งบลุงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดังแนบ
[ 23 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 624 ]
แจ้งการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย งบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 7 งบลุงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนดังแนบ
[ 22 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 301 ]
การส่งมอบพัสดุ
[ 22 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 115 ]
แจ้งการโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2560 งบกลาง ครั้งที่ 2
[ 16 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 191 ]
แจ้งการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 6 งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)โรงเรียนดังแนบ
[ 14 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 244 ]
แจ้งการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 5 งบลงทุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนดีประจำตำบล)โรงเรียนวัดศรีวนาราม วัดไผ่ค่อม วัดทุ่งชา
[ 09 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 141 ]
แจ้งการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 4 งบลงทุน ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โรงเรียนดังแนบ
[ 09 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 162 ]
แจ้งการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2560 ครั้งที่ 3 งบลงทุน โรงเรียนดีประจำตำบลต่ำกว่า 1ล้านบาท โรงเรียนวัดศรีวนาราม/วัดไผ่ค่อม/วัดทุ่งชา
[ 08 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 110 ]
แจ้งการโอนเงินอุดหนุน(โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน)งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 2/2559 (70%)
[ 08 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 156 ]
การโอนจัดสรรเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบประมาณปี พ.ศ.2559 งบกลาง ครั้งที่ 1
[ 03 พฤศจิกายน 2559 ] คนอ่านทั้งหมด [ 135 ]
หน้าที่    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 
 


 


 

 

นางสุธารัตน์ จันทร์เทศ

ผู้อำนวยการกลุ่ม