*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 


          เธเธŽเธซเธกเธฒเธข  หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.พิษณุโลก เขต 1
 
     เธเธŽเธซเธกเธฒเธข          
 
พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐ [ 09 มีนาคม 2560 ]
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 09 มีนาคม 2560 ]
พ.ร.บ.แก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่่ี่๔๑) พ.ศ.๒๕๕๙ [ 17 มีนาคม 2560 ]
 
หน้าที่    1 
 


 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร