*** หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับทุกท่าน...ความถูกต้องของท่าน คือ บริการงานของเรา ***

Ãкº´ÙáŨѴ¡ÒúÃÔËÒâéÍÁÙÅ
กฎบัตรหน่วยตรวจสอบ
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
กฎหมาย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ
ซ้อมความเข้าใจ
คู่มือปฏิบัติงาน
 
 
 

 

           ภาพข่าวออกตรวจสอบภายในโรงเรียนในสังกัด
 
          
                       หน่วยตรวจสอบภายใน โดยนางสาวดลภูิมญ์  รังสีศิริดลธ์  ออกตรวจ ติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียนในสังกัด ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2560  พร้อมทั้งให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน กับผู้บริหารโรงเรียน และครู บุคลากร    ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สามารถพัฒนา และปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกำหนด  โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากโรงเรียน
 
จำนวนคนอ่าน [ 72 ] คน
 

 

น.ส.ดลภูมิญ์  รังสีศิริดลธ์


 
   ท่านคิดเห็นกับเว็ปไซต์หน่วยตรวจสอบอย่างไร